94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNNR 1

Roboty ziemne

Netto Brutto (VAT 23%)
100,00 zł 123,00 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze

 • Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni
 • Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków
 • Ścinanie drzew piłą mechaniczną
 • Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności
 • Ręczne karczowanie drzew
 • Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą
 • Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi
 • Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym
 • Nakłady dodatkowe za 1km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2km
 • Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi)
 • Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek

Rozdział 02.

Roboty ziemne zmechanizowane

 • Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
 • Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
 • Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
 • Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi
 • Wykopy wykonywane spycharkami
 • Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczaniem mechanicznym
 • Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych
 • Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami
 • Nakłady uzupełniające do tablicy 0216
 • Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami i zgarniarkami
 • Roboty ziemne wykonywane ładowarkami

Rozdział 03.

Ręczne roboty ziemne

 • Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1km
 • Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość 1km
 • Wykopy z transportem urobku taczkami
 • Wykopy z użyciem przenośników
 • Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m
 • Wykopy dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m
 • Wykopy liniowe szerokości ponad 0,8-2,5m
 • Wykopy liniowe szerokości ponad 2,5-4,5m
 • Wykopy liniowe szerokości do 4,5m i głębokości do 9m
 • Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów
 • Ręczne formowanie nasypów
 • Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV
 • Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
 • Umocnienie ścian wykopów grodzicami wraz z ich wyciągnięciem
 • Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp., na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
 • Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu
 • Zasypywanie wykopów za skarpami
 • Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych
 • Zasypywanie wykopów szerokości 2,5-4,5m o ścianach pionowych
 • Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4m wraz z dostarczeniem ziemi
 • Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania powyżej 4m

Rozdział 04.

Roboty o charakterze branżowym

 • Zagęszczenie podłoża pod nasypy zapór ziemnych
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami
 • Rdzenie, ekrany i fartuchy glinowe zapór ziemnych oraz zabezpieczające warstwy ochronne
 • Filtry odwrotne i drenaże rurowe w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych
 • Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po karczowaniu
 • Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami
 • Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami
 • Zagęszczanie nasypów walcami
 • Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów
 • Uszczelnienie czaszy składowisk odpadów
 • Wykonanie złoża filtracyjnego
 • Studnie odgazowujące z kręgów betonowych perforowanych

Rozdział 05.

Roboty wykończeniowe i towarzyszące

 • Plantowanie
 • Darniowanie
 • Humusowanie i obsianie skarp
 • Wycięcie i transport darniny
 • Brukowanie skarp, przekopów i nasypów
 • Bruki w płotkach na skarpach i płotki u podstawy skarp
 • Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów
 • Umocnienie
 • Ułożenie ścieków prefabrykowanych
 • Usunięcie wierzchniej warstwy torfu
 • Wykonanie części podwodnej nasypów na błotach z gruntu dowożonego samochodami samowyładowczymi
 • Drenaże kamienne w skarpach, za przyczółkami budowli i za ścianami oporowymi
 • Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną
 • Schody na skarpach nasypów, przekopów
 • Wykonanie i utrzymanie materaców drewnianych pod koparki
 • Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką
 • Montaż i demontaż konstrukcji powieszeń

Rozdział 06.

Odwodnienie wykopów

 • Wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o głębokości do 20m
 • Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające
 • Iłowanie otworów odwierconych studni
 • Igłofiltry o średnicy do 50mm
 • Igłostudnie
 • Studnie wpłukiwane
 • Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie
 • Drenaż rurowy
 • Rurociągi żeliwne
 • Rurociągi stalowe
 • Zasuwy
 • Studzienki

Być może zainteresują Cię także