94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNNR-W 10

Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Netto Brutto (VAT 23%)
214,00 zł 263,22 zł

Spis rozdziałówRozdział 21.

Roboty przygotowawczo-zakończeniowe

 • Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe, piezometry
 • Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu, grodzenia zabezpieczające
 • Znaki wodne, kilometrowe, repery i łaty wodowskazowe
 • Przygotowanie pod nasypy podłoża gruntów organicznych
 • Przygotowanie podłoża pod nasypy przy przebudowie i nadbudowie wałów oraz przy budowie wałów na terenie o nachyleniu większym od 1:5
 • Przygotowanie pod nasypy podłoża z gruntów organicznych
 • Przygotowanie pod nasypy podłoża z gruntów mineralnych
 • Rekultywacja terenu pod uprawę polową. Umocnienia, drenaże i przygotowanie terenu pod wykopy
 • Umocnienie skarp darniną lub biowłókniną
 • Umocnienie skarp wykopów i nasypów włókniną, siatką lub płytami ażurowymi, humusowanie z obsiewem
 • Uszczelnienia i drenaże korpusów wałów
 • Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanałów i rezerw na nasypy

Rozdział 22.

Budowa nasypów

 • Formowanie nasypów
 • Formowanie nasypów spycharkami,
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów posadowionych poniżej terenu
 • Formowanie nasypów spycharką, z gruntu odspajanego koparko-spycharką i dostarczanego środkami transportu kołowego z odległości 1km
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów ręczne lub mechaniczne z gruntu złożonego na odkładzie
 • Zagęszczanie spycharkami gruntu w nasypach (wałach kl. III i IV )
 • Zagęszczanie walcami gruntu w nasypach i wałach przeciwpowodziowych
 • Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu w nasypach i wałach przeciwpowodziowych
 • Skarpowanie nasypów z przemieszczeniem urobku spycharkami na nasyp
 • Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5km odległości transportu kołowego ponad 1,0km

Rozdział 23.

Roboty ziemne przy wykonywaniu koryt rzek, kanałów, rowów i potoków

 • Roboty wykonywane sprzętem mechanicznym
  • Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane kaparkami
  • Nakłady uzupełniające do tablicy 2303 za dalsze przemieszczanie gruntu spycharkami na odległość ponad 10m
  • Wykopy wykonywane spycharkami
  • Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów
  • Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami, z transportem gruntu na odległość do 1km
  • Uzupełniające wykopy i skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów koparkami zbierakowymi i podsiębiernymi po wykopach wykonywanych koparkami chwytakowymi, łącznie z ręcznym plantowaniem skarp wykopów i rozplantowaniem urobku
  • Nakłady uzupełniające do tablic 2301, 2308-2310 i 2313 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1,0km
 • Roboty wykonywane ręcznie
  • Wykopy ręczne koryt rzek, kanałów i rowów
  • Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład lub z odwiezieniem taczkami i ręcznym zasypaniem wykopów
  • Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów oraz skarp i korony nasypów, wyrównanie terenu

Rozdział 24.

Drogi dojazdowe i place postojowo-składowe

 • Przygotowanie i wzmocnienie pasa drogowego pod budowę dróg dojazdowych i placów postojowo-składowych
  • Oczyszczanie pasa drogowego
  • Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów
 • Przygotowanie i wzmocnienie podłoża pod korpus dróg dojazdowych i placów postojowo-składowych
  • Wzmocnienie faszynowe podłoża na gruntach torfowych
  • Wzmocnienie podłoża przy pomocy drenów z geowłókniny i piaskowych, wcinek piaskowych na torfach oraz wzmocnienia geowłókniną
  • Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych
 • Korpusy drogowe na gruntach torfowych i mineralnych
  • Nawierzchnie żwirowe i żużlowe na ukorzenionej wiklinie, materacach z kiszek faszynowych, wyściółce faszynowej, geowłókninie lub przygotowanym podłożu
  • Nawierzchnie żwirowe i żużlowe na gruntach mineralnych bez warstwy odsączającej oraz dwuśladowe z płyt perforowanych
  • Korpus drogowy żwirowy i żużlowy wzmacniany dylinami żelbetowymi o rozstawie 30, 40, i 50cm na gruntach torfowych
  • Nakłady dodatkowe za każde dalsze 2cm grubości warstwy w korpusie drogowym

Rozdział 25.

Roboty remontowe sieci melioracyjnej

 • Przekładanie rurociągów drenarskich o średnicy 5,0-10,0cm
 • Czyszczenie rurociągów drenarskich drutem w gruncie kategorii II-IV
 • Oczyszczenie studzienek drenarskich z namułu
 • Remont studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym i krytym
 • Remont wylotów drenarskich w gruncie kategorii II-IV
 • Ręczne oczyszczanie z namułu przepustów z przyczółkami z darniny
 • Ręczne i mechaniczne koszenie traw, porostów i oczyszczenie koryta cieku z roślinności
 • Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,40 do 4,0m
 • Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cieków o szerokości dna do 4,0m
 • Ręczna wymiana rurociągów z NPCW
 • Odmulanie mechaniczne cieków
 • Mechaniczne odkopanie rurociągów koparką gąsienicową jednonaczyniową, z osprzętem do wąskich wykopów
  • przełożenie rurociągów drenarskich ceramicznych, w gruntach II i III kategorii
  • wymiana rurociągów drenarskich z NPCW, w gruntach II i III kategorii
  • dodatek za zwiększenie lub zmniejszenie ilość połączeń NPCW
 • Mechaniczne odkopanie rurociągów koparko-spycharką
  • przełożenie rurociągów drenarskich ceramicznych, w gruntach II-III kategorii
  • wymiana rurociągów z NPCW w gruntach II-III kategorii
  • dodatek za zwiększenie lub zmniejszenie ilość połączeń rurociągu NPCW
 • Mechaniczne odkopanie rurociągów koparką frezującą na podwoziu kołowym
  • przełożenie rurociągów drenarskich ceramicznych, w gruntach II-IV kategorii
  • przełożenie rurociągów z NPCW, w gruntach II-IV kategorii
  • dodatek za zwiększenie lub zmniejszenie ilość połączeń rurociągu NPCW
  • Oczyszczanie z namułów wylotów drenarskich
  • Przepłukiwanie rurociągów drenarskich ceramicznych i NPCW
  • Naprawa skarp rowów i nasypów przez darniowanie
  • Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów

Rozdział 26.

Remonty budowli, umocnień, konstrukcji i dróg

 • Remont
 • Naprawa budowli siatkowo-kamiennych
 • Remont
 • Rozebranie korpusu dróg dojazdowych o nawierzchni żwirowej lub żużlowej wzmocnionych faszyną lub płytami żelbetowymi

Być może zainteresują Cię także