94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KPRR 15

Roboty murarskie, izolacyjne, ciesielskie i czyszczenia

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe

 • Zagospodarowanie i likwidacja miejsca pracy
  • Przejazd pracowników do miejsca robót lub z miejsca robót
  • Ogólne zapoznanie się z miejscem remontu i miejscem robót
  • Zagospodarowanie miejsca robót
  • Likwidacja i uporządkowanie miejsca robót po remoncie
  • Nadzór mistrzowski nad remontem przy liczebności brygady większej niż 15 pracowników
  • Instalacja urządzeń dźwignicowych (1dźwignica=1kpl)
  • Transport
  • Wywóz gruzu na składowisko poza strefę remontową
  • Transport drobnych elementów (materiałów i części) z magazynu do strefy remontu na odległość do 500m
 • Czyszczenie
  • Płukanie wodą
  • Mycie i czyszczenie chłodnego leja
  • Płukanie wodą kanałów spalin
  • Czyszczenie
  • Płukanie wodą koszy grzejnych obrotowych podgrzewaczy powietrza bez wyjmowania koszy grzejnych
  • Mycie i czyszczenie
  • Czyszczenie
  • Przebicie ręczne niedrożnej rury podgrzewacza powietrza
  • Czyszczenie

Rozdział 02.

Rusztowania i roboty ciesielskie

 • Rusztowania
  • Wykonanie pokładów do budowy rusztowań w komorze paleniska na skosach chłodnicy leja (II ciągu lub elektrofiltra) oraz rozbiórka bez stosowania przęseł kratownicy
  • Montaż przęseł nośnych pod pokład główny w komorze paleniskowej
  • Wykonanie pokładu głównego na przęsłach nośnych w komorze paleniska oraz rozbiórka
  • Wyjęcie przęseł nośnych z komory paleniskowej
  • Wykonanie górnego pokładu na konstrukcji rusztowania rurkowego w komorze paleniskowej oraz rozbiórka
  • Składanie rusztowania rurkowego wewnątrz komory paleniskowej (oraz rozbiórka)
  • Składanie rusztowania rurkowego z zewnątrz kotła lub turbiny
  • Wykonanie rusztowania stojakowego drewnianego wewnątrz kotła
  • Wykonanie rusztowania stojakowego drewnianego z zewnątrz kotła lub turbiny
  • Wykonanie zabezpieczenia przed sypiącym się gruzem poprzez zaścielenie deskami oraz rozbiórkę
  • Wykonanie rusztowania wiszącego
  • Wykonanie podestu remontowo-montażowego
  • Wykonanie rusztowania
  • Wykonanie odeskowania
  • Wyciąganie gwoździ oraz ułożenie drewna w stosy
  • Wykonanie korków do rur ekranowych
  • Wykonanie szalunku

Rozdział 03.

Izolacje ciepłochronne

 • Izolacje ciepłochronne
  • Demontaż izolacji z wełny mineralnej pod siatką i oczyszczenie
  • Wykonanie izolacji z wełny mineralnej pod siatką na rurociągu
  • Wykonanie płaszcza cementowego rurociągu na izolacji z wełny mineralnej pod siatką
  • Wykonanie izolacji z wełny mineralnej pod blachą
  • Demontaż, naprawa oraz ponowny montaż kaptura na armaturze lub na innych elementach
  • Wykonanie izolacji
  • Wykonanie
  • Zdjęcie oraz ponowne ułożenie izolacji z mat na komorze parowej lub wodnej, schładzacza pary, rurociągu lub ścian pod oblachowaniem kotła
  • Wykonanie izolacji ścian kotła systemem suchopchanym z wełny mineralnej
  • Naprawa izolacji na płytach stropowych elektrofiltra z cegły termolitowej o grubości 1/4 cegły
  • Wykonanie izolacji sznurem azbestowym lub z wełny mineralnej
  • Wykonanie oraz założenie na izolacji z wełny mineralnej
  • Demontaż, naprawa oraz ponowny montaż płaszcza z blachy ocynkowanej na rurociągach
  • Demontaż, naprawa oraz montaż płaszcza z blachy ocynkowanej na izolacji ścian kotła
  • Wykonanie i montaż kołnierzy nośnych dla podtrzymania izolacji rurociągów pionowych
  • Naprawa izolacji z cegły termolitowej wraz z płaszczem cementowym
  • Wykonanie izolacji papą na lepiku (1 warstwa)
  • Wzmocnienie izolacji siatką drucianą
  • Demontaż izolacji z korpusu WP i SP turbiny i czyszczenie
  • Wykonanie izolacji z wełny mineralnej korpusu WP i SP turbiny
  • Pokrycie izolacji korpusu WP i SP turbiny płaszczem cementowym
  • Demontaż izolacji z korpusu NP turbiny i czyszczenie
  • Wykonanie izolacji z mat korpusu NP turbiny

Rozdział 04.

Obmurza i betony konstrukcyjne

 • Obmurza szamotowe,izolacyjne i żarobetonowe
  • Naprawa obmurza
  • Naprawa ścian skośnych chłodnego leja z cegły szamotowej i izolacyjnej
  • Naprawa wewnątrz wykładziny kanałów z cegły szamotowej lub izolacyjnej
  • Docinanie i szlifowanie ręczne kształtek szamotowych
  • Wymiana wykładziny drzwiczek włazowych i wziernikowych z cegły szamotowej lub masy
  • Wymiana drzwiczek wziernika wraz z ramą
  • Wymiana drzwiczek włazu wraz z ramą
  • Wybranie nieuszkodzonych cegieł, oczyszczenie z zaprawy wraz z odniesieniem w miejsce odkładcze strefy remontowej
  • Wypełnianie szczelin dylatacyjnych sznurem azbestowym
  • Naprawa obmurza ścian z cegły czerwonej
  • Spoinowanie od zewnątrz obmurza czerwonego
  • Kucie w obmurzu otworu do 0,2m3 wraz z obmurowaniem elementu
  • Wykucie otworu powyżej 0,2m3 wraz z obmurowaniem elementu
  • Wykucie i zamurowanie okienek w obmurzu do wykonania spoiny
  • Naprawa wewnętrznej wykładziny szamotowej lub żarobetonowej na ścianach, w lejach i kanałach grub. 5cm
  • Wyburzenie pasa chłodnego leja
  • Betonowanie pasa chłodnego leja
  • Naprawa obmurza przegród II-ciągu "By-pass"
  • Rozbiórka i wykonanie obmurza ścian kotła (narzuconego żarobetonem)
  • Naprawa obmurza ścian kotła żarobetonowego lub termolitowego grubości do 5cm
  • Rozbiórka obmurza izolacyjnego ścian kotła
  • Wykonanie obmurza izolacyjnego ścian kotła
  • Kucie żarobetonu przy dolnych komorach ekranowych
  • Czyszczenie przestrzeni przy dolnych komorach ekranowych
  • Betonowanie dolnych komór ekranowych
  • Wyburzenie stropu kotła, oraz wybranie gruzu pomiędzy rurami przegrzewacza
  • Betonowanie stropu kotła
  • Wyburzenie stropu żarobetonowego
  • Betonowanie stropu żarobetonem
  • Wykucie żarobetonu we wnękach palnikowych
  • Betonowanie wnęk palnikowych
  • Wyburzenie ścian obmurza skośnego (żarobetonu grubości 5cm)
  • Wykonanie ścian obmurza skośnego żarobetonem grubości 5cm
  • Wyburzenie i betonowanie ściany skośnej przewalu żarobetonem
  • Wyburzenie żarobetonowej ściany skośnej lub pionowej chłodnego leja
  • Betonowanie ściany skośnej lub pionowej chłodnego leja
  • Betonowanie skrzyni zabezpieczającej kolano przewodu mieszanki pyło-powietrznej
  • Wykucie otworu przepustowego w stropie żelbet. o grub. do 30cm i wykutej powierzchni do 1m2
  • Zabetonowanie i obrobienie otworu przepustowego w stropie o powierzchni do 1m2
  • Skucie posadzki cementowej o grubości do 5cm
  • Wykonanie posadzki cementowej o grubości do 5cm z zatarciem na ostro
  • Naprawa posadzki z płytek ceramicznych
  • Przygotowanie zbrojenia do żarobetonów i żelbetonów
  • Montaż zbrojenia żarobetonu
  • Montaż zbrojenia żarobetonu (fundamenty, stropy,itp.)
  • Przygotowanie i spawanie szpilek do żarobetonów
  • Przygotowanie zaprawy szamotowej
  • Rapowanie ścian komory paleniskowej za rurami ekranowymi (przy rapowaniu ścian wolnych stosować współczynnik 0,7)
  • Wyłożenie wzierników i otworów rewizyjnych szamotem lub żarobetonem
  • Wyłożenie włazów szamotem lub żarobetonem
  • Rozkucie ścian leja żarobetonowego lub zbiornika o grubości do 50cm
  • Betonowanie ściany leja żarobetonowego lub zbiornika o grubości ściany 50cm
  • Wykucie mechaniczne w fundamencie
  • Betonowanie w fundamencie śrub kotwiących
  • Rozkucie mechaniczne fundamentu z wycięciem zbrojenia
  • Betonowanie fundamentu wraz z zatarciem powierzchni na gładko i pielęgnacja
  • Naprawa obmurza

Być może zainteresują Cię także